Add Line @nbthailand
ปรึกษาและรับโปรโมชั่นคลิก!!
หน้าแรก โปรโมทเว็บไซต์ โปรโมชั่นโปรโมทเว็บ, adwords รางวัลของเรา ติดหน้า1google adwords กับความสำเร็จของลูกค้า ข่าวสาร/กิจกรรม ติดต่อเรา
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
(Terms and Conditions of Service)

     
    บริษัท ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง แอด จำกัด และ/หรือ บริษัท ดิจิตอล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“บริษัทฯ”)เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญการทำโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มGoogle และ Lineที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ขอเสนอการให้บริการภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง ดังต่อไปนี้ 
  
1. ประเภทของธุรกิจที่ให้บริการ
   
     บริษัทฯ ยินดีสนับสนุนธุรกิจของผู้ใช้บริการผ่านการทำโฆษณาบนแพลตฟอร์ม
Google และ Line
ตลอดจนการรับออกแบบและดูแลเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มฐานและ
จำนวนลูกค้าของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ไม่สนับสนุนและไม่รับงาน
ดังต่อไปนี้  
     

     1.1 งานที่ผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น ยาเสพติด, การพนัน, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์,

           สินค้าหรือ
บริการที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, เนื้อหาต้องห้าม, 

           สินค้าอันตราย,สินค้าควบคุม,สินค้าควบคุมที่ขายเกินราคา,
           การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น เป็นต้น 
 
     1.2 งานที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับสื่อลามกและอนาจาร, เนื้อหาที่
           เกี่ยวกับการเมือง,เนื้อหาที่สร้างความแตกแยก, การโจมตีบุคคลที่สาม เป็นต้น
 
     1.3 งานผิดจรรยาบรรณ เช่น การใช้ Keywords ของคู่แข่งทางธุรกิจ,
           การนำภาพหรือเสียงของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต, 
           การสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด, การโฆษณาอวดอ้างเกินจริง
           เป็นต้น
 
     1.4 งานที่ถูกห้าม (Ban) และขัดกับนโยบายของ Google และ Line
 
     1.5 งานอื่น ๆ ที่ขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ 


2. รูปแบบการให้บริการ
     
     2.1 Google
           บริษัทฯ ให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการของผู้ใช้บริการบน
           Google Platform เช่นการบริการจะขึ้นแสดงในพื้นที่โฆษณาของ 
           Google Ads (ส่วนของโฆษณา),พื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์
           ในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google (Google Display Network)
           พื้นที่โฆษณาบน YouTube เป็นต้น
           (ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดโดย Google) 
     
      2.2 Line
            บริษัทฯ ให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการของผู้ใช้บริการบน
            Line Ads Platform การบริการจะขึ้นแสดงในพื้นที่โฆษณาของ 
            Line Ads Platform, Line today (ในส่วนของพื้นที่การโฆษณา),
            Line Timeline (ในส่วนของพื้นที่การโฆษณา) เป็นต้น
            โดยการแสดงผลจะเป็นไปตามกฎและระบบการโฆษณาของทาง Line
 
      2.3 วิธีและกระบวนการโฆษณาของผู้ให้บริการจะเป็นไปตามมาตรฐานและ
            นโยบายที่กำหนดโดย Google และ Line
  
      2.4 Website
            บริษัทฯ รับออกแบบและดูแลเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูล เช่น ข้อความ รูปภาพ
            ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯที่ผู้ใช้บริการจัดหาให้ โดยบริษัทฯ อาจปรับข้อความและ
            ปรับแต่งรูปภาพเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อ
            ความชอบด้วยกฎหมายของข้อมูลดังกล่าว หากผู้ใช้บริการพบว่าข้อมูล
            ไม่ถูกต้องจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขทันที


3. อัตราค่าบริกา
         
            บริษัทฯ และผู้ใช้บริการจะตกลงร่วมกันเพื่อเลือกแพ็กเกจบริการตาม
            ความต้องการและความเหมาะสม

4. เวลาการทำงานและการติดต่อกับบริษัทฯ
      
      4.1 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในวันเวลาทำการระหว่าง
            เวลา 8.30 น. - 17:30 น.ของวันจันทร์ - วันเสาร์ ในช่องทางโทรศัพท์,
            Line Official และ e-mail 
     
      4.2 นอกเวลาทำการ, วันหยุดสุดสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ใช้บริการ
            สามารถทิ้งข้อความไว้ทางLine Official หรือ e-mail

5. การเริ่มต้นการใช้บริการ
   
     5.1 Google / Line / Youtube
           ภายใน 3 - 7 วันทำการหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลความต้องการ
           ในการโฆษณาจากผู้ใช้บริการ 
           
           เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะดำเนินการโฆษณาสินค้าและบริการของผู้ใช้
           บริการ เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้จัดทำโฆษณาขึ้นบน Google Ads /
           Google Display Network / Youtube Ads / Line Ads 
           เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะส่งรายละเอียดให้ผู้ใช้บริการ
           ได้รับทราบทาง e-mail หรือ lineเพื่อให้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
           ภายใน 3 วันทำการ และเมื่อผู้ใช้บริการได้ยืนยันหรือล่วงเลยเวลาดังกล่าว
           แล้วบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเนื่อง
           มาจากการไม่ตรวจสอบรายละเอียดงานโฆษณาของผู้ใช้บริการ 
           
           ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบว่าข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องหรือไม่พอใจกับงาน
           ที่ทางบริษัทฯทำให้แสดงผลบน Google Platform / Line Ads Platform
           ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งให้ทางบริษัทฯปรับปรุงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ทันที
           หากไม่มีการแจ้งแก้ไขใด ๆ ภายในกำหนดถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับงาน
           ตามที่ได้นำเสนอ และระยะเวลาในสัญญาให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ส่งงานทันที
   
     5.2 Website 
           
           หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลสำหรับทำเว็บไซต์จากผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่
           ของบริษัทฯจะเริ่มดำเนินการออกแบบและดูแลเว็บไซต์ 
          
           เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งเว็บไซต์หรือรายละเอียด
           ให้ผู้ใช้บริการทราบทางe-mail หรือ line เพื่อตรวจสอบและยืนยัน
           ความถูกต้องภายใน 3 วันทำการ และเมื่อผู้ใช้บริการได้ยืนยันหรือ
           ล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือ
           เสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการไม่ตรวจสอบรายละเอียดงานเว็บไซต์
           ของผู้ใช้บริการ 
         
           ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบว่าข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องหรือไม่พอใจกับงาน
           ที่ทางบริษัทฯ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งให้ทางบริษัทฯ ปรับปรุงและ/
           หรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ทันที หากไม่มีการแจ้งแก้ไขใดๆภายในกำหนด
           ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับงานตามที่ได้นำเสนอ และระยะเวลาในสัญญา
           ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ส่งงานทันที


6. ระยะเวลาการให้บริการ และการสิ้นสุดสัญญา
     

     6.1 ระยะเวลาการให้บริการจะเป็นไปตามแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการตกลงเลือกใช้

           โ
ดยบริษัทฯ จะแจ้ง
วันครบกำหนด
ระยะเวลาสัญญาให้ท่านทราบทาง

           e-mail และ/หรือ Line โดยการให้บริการจะสิ้นสุดเมื่อครบกำหนดสัญญา
           และผู้ใช้บริการไม่ได้ต่ออายุสัญญา
 
     6.2 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาบริการ
           แก่ผู้ใช้บริการได้ 


7. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโฆษณาและเว็บไซต์
     

     7.1 การเปลี่ยนแปลงโฆษณาและเว็บไซต์จะเกิดขึ้นใน 2 กรณี คือ กรณีที่

           ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์
ขอปรับเปลี่ยน และกรณีที่เจ้าหน้าที่

           ผู้เชี่ยวชาญปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง เนื่องจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
           ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และพิจารณาความเป็นไปได้ของ
           การโฆษณาและเว็บไซต์ในอนาคตแล้วเห็นสมควรปรับเปลี่ยนให้
           เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
       
     7.2 ภายในระยะเวลาการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลง
           รายละเอียดของโฆษณาและเว็บไซต์เช่น คำค้นหา ข้อความโฆษณา 
           ข้อความ ภาพนิ่ง เป็นต้น ผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ
           โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญซึ่งบริษัทฯ 
           อาจคิดค่าบริการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
 
      7.3 การปรับเปลี่ยนโฆษณาและเว็บไซต์จะมีระยะเวลาทำประมาณ 1 - 3 วันทำการ
           เว้นแต่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญซึ่งอาจใช้ระยะเวลามากขึ้น


8. คำรับรองและความรับผิดชอบต่อเนื้อหาโฆษณาของผู้ใช้บริการ
      ผู้ใช้บริการขอรับรองและให้คำยืนยันต่อบริษัทฯ ดังนี้

     8.1 ผู้ใช้บริการได้เข้าใจและยินยอมที่จะปฏิบัติและให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบาย
           การโฆษณาGoogle Advertising Policy ที่ได้แสดงอยู่ใน
           Google Terms of Service (โปรดอ่านเพิ่มเติม)หรือที่อื่นใด และ
           จะปฎิบัติและให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาของ Line Policy 
 
     8.2 ธุรกิจของผู้ใช้บริการอยู่ในประเภทของธุรกิจที่บริษัทฯ สามารถให้บริการได้
           ตามข้อ 1.
 
     8.3 ข้อมูล เนื้อหา ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่ใช้ในเนื้อหาโฆษณาและ
           ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว
           บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
           การใช้งาน การละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่น
           ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเอง หรือความเสียหาย
           ที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น
 
           ทั้งนี้ หากมีกรณีใด ที่บริษัทฯ อาจต้องรับผิดชอบในความเสียหาย บริษัทฯ
           จำกัดความรับผิดไม่เกินจำนวนค่าจ้างที่บริษัทฯ ได้รับจริงจากการให้บริการ
           (อัตราบริการตามแพ็กเกจลบด้วยค่าใช้จ่าย)
     
     8.4 หากพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดคำรับรองดังกล่าว
           ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯยุติการให้บริการได้ทันที
           โดยไม่ต้องให้ทราบล่วงหน้า

9. การชดใช้ค่าเสียหาย

           หากมีกรณีใด ๆ ที่บริษัทฯ, กรรมการบริษัทฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
           อาจต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการ
           ตกลงรับผิดชอบต่อบริษัทฯ, กรรมการบริษัทฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่
           ของบริษัทฯ โดยจะชำระเงินคืนหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึง
           แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
           ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริง เว้นแต่จะเป็นกรณีอันเกิดจากการกระทำ
           โดยจงใจ ไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ,
           กรรมการบริษัทฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

10. การรับประกันความสำเร็จ

           เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ จะพยายามให้บริการอย่างเต็ม
           ที่ตามความสามารถ ภายในกรอบและความรู้ที่มีของผู้ให้บริการให้ดีที่สุด 
           ภายใต้หลักสูตร Google Ads Certified และ Line Agency 
           อย่างไรก็ตามการที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการไม่ได้หมายถึง
           การรับประกันยอดขายหรือความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ใช้บริการ
           เนื่องจากประเด็นดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น
           การตลาดของผู้ใช้บริการ, จุดเด่นและจุดขายของสินค้า
           หรือบริการของผู้ใช้บริการ, กลยุทธ์เมื่อเทียบกับคู่แข่ง, สภาวะเศรษฐกิจ,
           ช่วง Low - High ของสินค้า,งบโฆษณาที่น้อยเกินไปไม่สมดุลกับคำค้นหา
           ที่ท่านต้องการ, การเพิ่งเริ่มเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก เป็นต้น

11. การรักษาความลับ
     1.1 ผู้ใช้บริการมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลทางการค้าที่ได้รับจากการให้บริการ
          ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใด ๆ เว้นแต่
          จะเป็นการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
          หรือเว้นแต่มีคำสั่งจากศาลพนักงานสอบสวน หรือบุคคลที่มีอำนาจสั่งให้
          เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 
          ทั้งนี้ ข้อมูลทางการค้าอันเป็นความลับหมายถึง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยเป็นการทั่วไป
          และไม่สามารถสืบทราบจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ และส่งผลต่อการ
          ประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ เช่น ความลับทางการค้า สูตร กรรมวิธีการผลิต
          รายชื่อลูกค้าเป็นต้น 
   
   11.2 อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ
           นำผลงานที่บริษัทฯ ได้ทำขึ้นและ/หรือให้บริการไปใช้หรือแสดงต่อ
           บุคคลที่สามในลักษณะผลงานอ้างอิง (Reference) ได้ เว้นแต่
           ผู้ใช้บริการจะยกเลิกความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 

12. นโยบายความเป็นส่วนตัว

            บริษัทฯ ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
            โดยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการเท่านั้น
            และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอก 

13. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

            เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ บริษัทฯ อาจปรับปรุง และแก้ไข
            เพิ่มเติมรายละเอียดของการให้บริการโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้
            ผู้ใช้บริการทราบและตกลงทาง e-mail และ/หรือ Line

14. การตีความและกฎหมายที่ใช้บังคับ

            ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ อยู่ภายใต้การตีความและบังคับ
            ของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
           
            การตกลงเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและ
            เงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดข้างต้นพร้อมทั้งยินยอมปฏิบัติตาม 
            โดยให้มีผลเป็นสัญญาระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ


โปรโมทเว็บ ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing

adwords,  google adwords, ติดหน้าแรก Google adwords,

Post Webboard, รับจ้างโพสต์


โปรโมทเว็บ, โปรโมทสินค้า,  Internet Marketing

 
  
view